دوره منجی گری پارک آبی (آقایان و بانوان)

منجی گری پارک آبی

 از سال آینده پارک های آبی تنها مجاز به استخدام منجی های پارک آبی هستند .

   محل برگزاری این دوره مجموعه دهکده آبی پارس می باشد.

                                                                                           مدت زمان دوره چهل ساعت است .

                                                                                           زمان : 19 بهمن 1398